Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης

Η ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» (εφεξής «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ»), δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.makedoniaspor.gr, προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες, που αυτή παρέχει, την ευρύτερη δραστηριότητά της, τα καταστήματά της, τις συνεργασίες κλπ..

Το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» ως ιδιοκτήτης του οικείου δικτυακού τόπου www.makedoniaspor.gr, προσφέρει το περιεχόμενο αυτού υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής Όροι Χρήσης), τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του μόνον εφόσον αποδέχονται αυτούς πλήρως. Η χρήση του δικτυακού τόπου www.makedoniaspor.gr συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων Όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.

Α. Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου – Ευθύνη Παρόχου

 1. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και κάθε τι άλλο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο www.makedoniaspor.gr ανήκουν αποκλειστικά στο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον δικτυακό τόπο www.makedoniaspor.gr προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ». Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου.
 3. Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου www.makedoniaspor.gr να είναι ακριβείς και σαφείς. Σε κάθε περίπτωση το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου www.makedoniaspor.gr για τυχόν ζημία, που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχομένων πληροφοριών.
 4. Ο δικτυακός τόπος μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks κλπ. σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών του ιστοσελίδων. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου www.makedoniaspor.gr.
 5. Το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.makedoniaspor.gr ή/και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Β. Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών

 1. Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου www.makedoniaspor.gr τηρώντας τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου.
 2. Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
  • Η επέμβαση επί του δικτυακού τόπου www.makedoniaspor.gr με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή/και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο.
  • Η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών κλπ. που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη του «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών του.
  • Η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή/και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ».
  • Η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον διαδικτυακό τόπο www.makedoniaspor.gr ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτού από τρίτους.
  • Η πρόκληση, μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο.
 3. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» ή/και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης χρήση του δικτυακού τόπου www.makedoniaspor.gr και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, το δε «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία του «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ».

Γ. Παροχή και Διαθεσιμότητα Περιεχομένου

 1. Το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ», καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου www.makedoniaspor.gr. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο www.makedoniaspor.gr.
 2. Το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου www.makedoniaspor.gr από κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο www.makedoniaspor.gr με δικά του μέσα (πχ. χρήση antivirus κλπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου www.makedoniaspor.gr.

Δ. Προσωπικά Δεδομένα

 1. Το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου www.makedoniaspor.gr, που θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων ή/και υπηρεσιών της «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ». Κάθε χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.makedoniaspor.gr διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή/και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει των όρων του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει.
 2. Το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου www.makedoniaspor.gr σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου αυτού προσώπου μέσω του δικτυακού τόπου www.makedoniaspor.gr.

Ε. Σύνδεσμοι προς Άλλους Δικτυακούς Τόπους

 1. Το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό της τόπο. Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του παρόντος δικτυακού τόπου βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων.

ΣΤ. Λογαριασμοί Χρηστών (Web Accounts)

 1. Μέσω του δικτυακού τόπου www.makedoniaspor.gr παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν τον δικό τους λογαριασμό ώστε να λαμβάνουν newsletters, αλλά και προσωποποιημένες πληροφορίες και να ενημερώνονται για όλες τις νέες υπηρεσίες, τα νέα προϊόντα και προσφορές, που παρέχει το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ». Για τη δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη και σε μεταγενέστερο χρόνο.
 2. Μεταξύ των στοιχείων που κάθε χρήστης οφείλει να δηλώσει κατά τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το τηλέφωνό του. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα πρέπει να είναι αληθής και πλήρης, προσωπική του κάθε χρήστη και υπό τον πλήρη έλεγχό του. Ενδέχεται επεξεργασία της διεύθυνσής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» για την ορθή αποτύπωσή της.
 3. Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
 4. Κατά την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού κάθε χρήστης καταγράφει τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμεί. Με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή η χρήση του προσωπικού λογαριασμού. Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά για κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις, που διενεργούνται με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού.
 5. Το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της κείμενης νομοθεσίας.
 6. Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του και την καταστροφή των προσωπικών του στοιχείων με αίτημα προς το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@makedoniaspor.gr.

Ζ. Γενικοί Όροι

 1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου www.makedoniaspor.gr.
 2. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου www.makedoniaspor.gr διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, και πάντως σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι.
 3. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων Χρήσης του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.
 4. Η μη ενάσκηση από το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» των εκ των παρόντων Όρων Xρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά.
 5. Το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.
 6. Το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» δηλώνει πως τυχόν πνευματικά δικαιώματα φωτογραφιών των προϊόντων της και όχι μόνο ανήκουν στους δημιουργούς τους και όχι στην ίδια.
 7. Τυχόν διαφορά προκύψει μεταξύ του «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» και χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου www.makedoniaspor.gr, από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα υπαχθεί στα ελληνικά δικαστήριο και δη στα δικαστήρια της Καβάλας.

Η. Στοιχεία Προμηθευτή – Δικαίωμα Υπαναχώρησης

 1. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά προϊόντων μέσω του www.makedoniaspor.gr με δήλωσή του απευθυνόμενη προς την εταιρία: «ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ» που εδρεύει στην Καβάλα επί της οδού Βενιζέλου αρ.27, εντός 14 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

Θ. Στοιχεία Επιχείρησης

 1. Ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΠΟΡ», με ΑΦΜ: 092930103 με έδρα στην οδό Βενιζέλου αρ.27.

  Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 020504230000
  Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Καβάλας
  Ημ/νία Σύστασης: 03/02/1981